Starając się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć je w Biurze Projektu wraz z wymaganymi załącznikami. Istnieje możliwość wysłania formularzy pocztą. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu (www.czasnabiznes.wgpr.pl). Dokumenty dostępne będą również na spotkaniach promocyjnych. Rekrutacja trwa do 30 października 2016 roku. Formularze zgłoszeniowe złożone po zakończeniu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

DO KOGO JEST SKIEROWANY?


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiat jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, włoszczowski, które ukończyły 29 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 36 osób w tym:

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową.


Ponadto w projekcie nie mogą wziąć udziału:
  1. osoby zatrudnione u Beneficjenta lub w Instytucji Pośredniczącej,
  2. osoby, które korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 10.2.1, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  3. osoby, które były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
  4. osoby, które były udziałowcami lub akcjonariuszami spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych,
  5. osoby, które były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa,
  6. osoby, które w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowym otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomoc.

Wyjaśnienie pojęć


BIERNI ZAWODOWO - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH – osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Do góry