Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Priorytet 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.04 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa 36 (20K/16M) osób pozostających bez zatrudnienia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób z terenów wiejskich i odchodzących rolnictwa zamieszkujących teren powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w województwie świętokrzyskim poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie złożenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 01.05.2016 do 31.03.2018 r.

Planowane efekty

Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo poprzez:

  • przygotowanie 36 uczestników bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym z terenów wiejskich i odchodzących z rolnictwa do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wyniku efektywnego wsparcia doradczo-szkoleniowego
  • udzielenie 30 bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy
  • udzielnie 30 osobom wsparcia pomostowego doradczego i finansowego w okresie 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy
  • podniesienie szans grup defaworyzowanych na rynku pracy – kobiet i osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie barier równościowych kobiet i mężczyzn na terenie obszaru wsparcia.

Wartość projektu

1 427 930,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 391 033,88

Czas realizacji

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2016 do 31.03.2018 r.

Do góry